เข้าสู่ระบบ

rdo

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

แนวทางจริยธรรมการวิจัยและการทดลองในมนุษย์ หมายถึง แนวทางหรือหลักเกณฑ์ด้านจริยธรรม เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์ เช่น คำประกาศกรุงเฮลซิงกิ หรือปฏิญญาเฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki) กฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนดและแนวทางที่องค์กรกำกับดูแลระดับประเทศ (National Regulatory Authorities, NRA) และสถาบันกำหนด

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย หมายถึง คณะกรรมการที่สถาบัน องค์กร หรือหน่วยงานแต่งตั้งขึ้น เพื่อทำหน้าที่พิจารณาทบทวนด้านจริยธรรมการวิจัยของข้อเสนอโครงร่างการวิจัยในมนุษย์ เพื่อคุ้มครองสิทธิ ศักดิ์ศรี ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครในการวิจัย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของ สถาบันต้องมีองค์ประกอบและวิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOPs) ของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ที่ชัดเจน สอดคล้องกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางของประเทศตลอดจนแนวทางสากล

ตารางการประชุม

วัน เวลา สถานที่
2024-01-16 12.00 - 16.30 น. สำนักวิจัยและพัฒนา
2024-02-20 12.00 - 16.30 น. สำนักวิจัยและพัฒนา
new ! 2024-03-19 12.00 - 16.30 น. สำนักวิจัยและพัฒนา
new ! 2024-04-17 12.00 - 16.30 น. สำนักวิจัยและพัฒนา
new ! 2024-05-21 12.00 - 16.30 น. สำนักวิจัยและพัฒนา
new ! 2024-06-18 12.00 - 16.30 น. สำนักวิจัยและพัฒนา
new ! 2024-07-16 12.00 - 16.30 น. สำนักวิจัยและพัฒนา
new ! 2024-08-20 12.00 - 16.30 น. สำนักวิจัยและพัฒนา
new ! 2024-09-17 12.00 - 16.30 น. สำนักวิจัยและพัฒนา
new ! 2024-10-15 12.00 - 16.30 น. สำนักวิจัยและพัฒนา
new ! 2024-11-19 12.00 - 16.30 น. สำนักวิจัยและพัฒนา
new ! 2024-12-17 12.00 - 16.30 น. สำนักวิจัยและพัฒนา

ข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ล่าสุด

ชื่อไฟล์ ดาวโหลด
new ! คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการรับรองระบบการจัดการ ตามมาตรฐานสากล (SIDCER - FERCAP) เมื่อวันที่ 7 พ.ย.2565
คู่มือการลงทะเบียนระบบสมาชิก
คู่มือระบบส่งโครงการของผู้วิจัย
ประกาศ เรื่อง การแนบหลักฐานการอบรมจริยธรรมการวิจัย ที่ผ่านการอบรมออนไลน์
แหล่งเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทางลัด